Opis Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki powstał 3 października 2011 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na dwie jednostki i wydzielenia z niego Insytutu Kultury Fizycznej oraz Instytutu Geografii. Na WKFZiT studenci kształcą się na następujących kierunkach:

Obszary badań:

 • różnokierunkowe uwarunkowania wieloletniego procesu treningu sportowego,
 • wpływ wielkości obciążeń ruchowych na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych z uwzględnieniem wieku rozwojowego i środowiska zamieszkania objętych programem szkolenia sportowego,
 • optymalizacja obciążeń treningowych i metod ich diagnozowania w zależności od specyfiki uprawianej dyscypliny sportowej,
 • modyfikacja metod treningowych w kierunku ich większej celowości i efektywności;
 • Identyfikacja ilościowa i jakościowa treści obciążeń treningowych w wybranych dyscyplinach sportowych (indywidualnych i zespołowych), 
 • pozytywne mierniki zdrowia dzieci i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim,
 • diagnoza zdrowia (w tym problemów z masą ciała, postawą ciała i chorobami przewlekłymi, innymi jednostkami chorobowymi, dysfunkcjami i zaburzeniami) oraz sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie dzieci i młodzieży naszego regionu, a także diagnozy ich stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej,
 • trening fitness w różnym wieku, jako czynnik poprawy jakości życia człowieka,
 • sprawność specjalna a wynik sportowy w wybranych dyscyplinach,
 • wyznaczenie testów sprawności specjalnej (w wybranych dyscyplinach sportowych) i określenie ich wpływu na wynik sportowy,
 • ocena związków farmakoterapii, aktywności fizycznej i innych elementów stylu życia z budową somatyczną i zdrowiem studentów,
 • diagnoza zdrowia studentów (w tym problemów z masą ciała i chorobami przewlekłymi, innymi jednostkami chorobowymi, dysfunkcjami i zaburzeniami),
 • diagnoza stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii i aktywności fizycznej i próba oceny ich wzajemnego wpływu na siebie,
 • problemy postrzegania krajobrazu,
 • współczesne procesy korytowe rzek, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu stopnia wodnego we Włocławku na proces erozji wgłębnej poniżej zapory,
 • wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • współczesne procesy korytowe rzek, wpływ stopni wodnych na procesy erozyjno-akumulacyjne rzek,
 • gospodarka wodna w obszarze doliny Wisły i jej dopływów,
 • zróżnicowanie warunków klimatycznych w skali lokalnej i regionalnej,
 • klimat obszarów zainwestowanych, w tym klimat miejski, badania w zakresie morfologii, morfogenezy i ochrony krajobrazu; opracowania fizjograficzne i ekofizjograficzne,
 • typy i struktura przestrzenna walorów turystycznych,
 • ruch turystyczny, 
 • gospodarka turystyczna na poziomie miejscowości turystycznych, jednostek, administracyjnych; wielozmysłowe postrzeganie krajobrazów; 
 • turystyka na obszarach cennych przyrodniczo i wiejskich, metody badań GIS,. 
 • przyrodnicze i ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju (region Borów Tucholskich); regionalne problemy zrównoważonego rozwoju, 
 • weryfikacja kryteriów zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych miast i form użytkowania zasobów przyrodniczych, 
 • przemiany społeczno-ekonomiczne w obszarach wiejskich i zurbanizowanych, 
 • zachowania polityczne społeczeństwa Polski, regionu i miejscowości lokalnych,
 • geografia transportu w tym rola portów lotniczych w rozwoju lokalnym i regionalnym,
 • Bydgoszcz jako potencjalny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym.
 • zmiany środowiska przyrodniczego Centralnej i Zachodniej Mongolii ze szczególnym uwzględnieniem procesów zmarzlinowych (prof. dr hab. Z. Babiński).
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,